მრჩეველთა საბჭო

CRRC-ის საერთაშორისო აკადემიური მრჩეველთა საბჭო (IAAB)

ფუნქციები:

CRRC-ის საერთაშორისო აკადემიური მრჩეველთა საბჭო შედგება საერთაშორისო აკადემიური საზოგადოების ექსპერტებისა და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებისაგან, რომელთაც გააჩნიათ რეპუტაცია და გამოცდილება სამხრეთ კავკასიაში სოციალური მეცნიერების განვითრების სფეროში. საბჭოს წევრები იზიარებენ სოციალური მეცნიერების განვითარებისათვის ხელშეწყობის გამოცდილებას, CRRC-ის მისიას და მის ღირებულებებს. 

CRRC-ის საერთაშორისო აკადემიური მრჩეველთა საბჭოს წევრთა შერჩევის კრიტერიუმებია: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან დაკავშირებული კვლევების მიმართ ინტერესი, CRRC-ის ძირითად საქმიანობასთან დაკავშრებით რჩევების შემუშავებაში აქტიური ჩართულობის მზაობა და რეგიონში სოციალური მეცნიერების სფეროში კვლევის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.


საერთაშორისო აკადემიურ მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციებში შედის:

  • CRRC-ის ზოგადი მისიის მხარდაჭერა;
  • CRRC-ის ყოველწლიური პროგრამის და კვლევითი სტრატეგიების განხილვა;
  • საკუთარი გამოცდილების, რეპუტაციისა და საერთაშორისო, აკადემიურ ლიდერებთან და ინსტიტუტებთან ფართო კავშირების გამოყენებით, CRRC-ის ხელმძღვანელობის დახმარება, მოიზიდონ წამყვანი ექსპერტები კონკრეტული კვლევითი პროექტების განსახორციელებლად;
  • CRRC-ის ‘კავკასიის ბარომეტრის’ და კვლევის მეთოდების ყოველწლიური რეგიონალური ვორქშოფების ხარისხისა და შედეგების შეფასება;
  • CRRC-ის სამ ცენტრს შორის რეგიონალურ აქტივობებთან დაკავშირებული შეუფერხებელი თანამშრომლობის უზრნველყოფა;
  • შესაძლო დონორებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემა და შესაძებლობის შემთხვევაში დაფინანსების მოზიდვის ხელშეწყობა;
  • CRRC-ის ინტერესების გატარება როგორც სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ. 


წევრები